Privacyverklaring

Contactgegevens
B&B De Nieuwe Menger
Rengersweg 31 7245NB Laren
E-mail: info@denieuwemenger.nl
Tel: +31 6 5245 1288

Wij zijn verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken:
B&B De Nieuwe Menger verwerkt enkel persoonsgegevens die door gasten aan ons zijn verstrekt.
Wij verwerken de volgende persoonsgegevens:
* Voor- en achternaam
* Adresgegevens
* Telefoonnummer
* E-mailadres

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:
B&B De Nieuwe Menger verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
Contact op te kunnen nemen met onze gasten indien dit voor onze dienstverlening van toepassing mocht zijn.
Wij verwerken ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben ten behoeve van onze belastingaangifte en het bijhouden van het verplichte nachtregister.

Geautomatiseerde besluitvorming:
Wij nemen op basis van geautomatiseerde verwerkingen géén besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een menselijke tussenkomst mee is gemoeid.

Bewaartermijn
Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
Contactformulier: niet langer dan strikt nodig is voor de beantwoording en/of afhandeling van uw verzoek/vraag.
Aanvraagformulieren m.b.t reserveringen: 7 jaar na reservering (i.v.m. wettelijke administratieve verplichtingen).

Delen van persoonsgegevens met derden
Wij verstrekken uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Onze website maakt gebruik van technische en functionele cookies. Daarnaast gebruiken wij analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruikservaring en zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Analytics
Onze website maakt gebruik van Google Analytics om gegevens te verzamelen die inzicht geven in het gebruik van de website. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. B&B De Nieuwe Menger heeft hier geen enkele invloed op.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door B&B De Nieuwe Menger. Daarnaast heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@denieuwemenger.nl Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

B&B De Nieuwe Menger wijst er u tevens op dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
B&B De Nieuwe Menger neemt de bescherming van uw gegevens uiteraard zeer serieus en neemt voortdurend passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@denieuwemenger.nl